پانزدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین هاي کشاورزي ، ادوات ، تجهیزات ، آبیاري و صنایع وابسته