بیست و دومين نمايشگاه بین المللی حرارتي، برودتي و سيستمهاي تهويه ایران