اولین دوره نمایشگاه بین المللی نوشیدنی های سرد و گرم