کانون تبلیغات و آگهی سومر

نام شرکت کانون تبلیغات و آگهی سومر
موضوع ساخت تیزر و فیلمهای نمایشگاهی و تبلیغاتی
شماره تلفن ۰۹۱۲۸۷۶۴۸۰۰
متن تیم مجرب و رزومه قوی
اجرای تیزر و فیلمهای نمایشگاهی و کلیپ های تبلیغاتی