نسوز صنعت ارس شاهین

نام شرکت نسوز صنعت ارس شاهین
موضوع فراورده های نسوز و پلیمر
شماره تلفن ۳۳۱۱۹۵۹۷ - ۳۳۹۰۲۱۱۰ -۳۳۹۲۶۴۹۷ - ۳۳۹۵۰۳۸۱
وب سایت http://www.arasshahin.com
متن پخش فراورده های نسوز صنعتی و بهداشتی