پتروشیمی فجر

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام پتروشیمی فجر
حوزه فعالیت تولید برق،بخار،هوای فشرده،اکسیژن،نیتروژن ،آب اسمز معکوس،آب مقطر(DM)،آب آتش نشانی، تصفیه پساب های صنعتی و بهداشتی،نگهداری خطوط ارتباطی منطقه
شماره تلفن ۰۶۱۵۲۱۲۱۹۱۰-۱۱
فاکس ۰۶۱-۵۲۱۷۱۱۱۸
پست الکترونیک info@fajrco.com
وب سایت http://www.fajrco.com
آدرس خوزستان-بندر امام خمینی(ره)-منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی –سایت 2 و 4 –پتروشیمی فجر
فایل کاتالوگ دانلود