بسپار سازه بندر

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام بسپار سازه بندر
حوزه فعالیت ﻃﺮاﺣﯽ ، ﺳﺎﺧﺖ ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي اﻧﻮاع ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ، ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ، ﺳﺪﻫﺎي ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ، اﻧﻮاع ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ، روﮐﺶ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﻏﻠﺘﮑﻬﺎ از ﺟﻨﺲ راﺑﺮ و ﭘﻠﯽ ﯾﻮرﺗﺎن ، راﺑﺮﻻﯾﻨﯿﻨﮓ ﺳﺮد و ﮔﺮم اﻧﻮاع ﻣﺨﺎزن ، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ، ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺳﺮﻧﺪﻫﺎ و ﭘﯿﮕﻬﺎ ، ﭼﺮﺧﻬﺎ و ﻗﻄﻌﺎت
شماره تلفن ۰۳۱-۳۳۳۸۶۰۳۱
۰۳۱-۳۳۳۷۱۹۶۴
فاکس -
وب سایت http://www.basparsaze.com
آدرس اصفهان- خیابان شهید باهنر - مجتمع ویکتوریا - طبقه دوم - واحد 5 - شرکت بسپار سازه بندر
فایل کاتالوگ دانلود