وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شماره تلفن ۸۲۲۳۱۰۰۰
پست الکترونیک info@msrt.ir
وب سایت http://www.msrt.ir
آدرس تهران، شهرک قدس، میدان صنعت، خیابان خوردین، خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان جنوبی