نمایشگاه های بین المللی استان فارس

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام نمایشگاه های بین المللی استان فارس
شماره تلفن ۰۷۱-۳۶۲۱۲۵۲۵
فاکس ۰۷۱-۳۶۲۱۲۵۲۵
پست الکترونیک info@farsfair.ir
وب سایت http://www.farsfair.ir
آدرس شیراز، شــهرک گلسـتان، بلوار دهخــدا شــــرکت نمایشــــگاه های بین المللی استان فـارس