نمايشگاه بين‌المللي استان همدان

نام نمايشگاه بين‌المللي استان همدان
شماره تلفن ۲۵۴۴۵۶۰ -۰۸۱۱
فاکس ۰۸۱-۲۵۴۸۶۸۵
پست الکترونیک info@hamedanfair.ir
وب سایت http://www.hamedanfair.ir
حوزه فعالیت برگزاري نمايشگاههاي مختلف در داخل و يا خارج از کشور- مشارکت و حضور در انواع نمايشگاههاي داخلي اعم از محلي، منطقه‌اي، ملي و نمايشگاههاي خارجي اعم از بين‌قاره‌اي، بين‌المللي عمومي، تخصصي، اطلاعاتي، اکسپوها و...
آدرس همدان – ميدان عاشورا – محل دائمي نمايشگاههاي بين‌المللي استان همدان