مؤسسه نوین تجارت بازار الند

نام مؤسسه نوین تجارت بازار الند
شماره تلفن ۰۳۱-۵۵۴۱۴۴۸۸
فاکس ۰۳۱-۵۵۴۱۴۴۸۸
پست الکترونیک info@btckashan.com
آدرس کاشان، بلوار دانش، جنب مدرسه هاشم زاده، نبش دانش ۲۵، مجتمع بیمه کار آفرین، طبقه سوم، مرکز آموزش بازرگانی