شهرداری منطقه یک تهران

نام شهرداری منطقه یک تهران
شماره تلفن ۲۶۱۳۰۴۸۶