شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

نام شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان
شماره تلفن ۰۱۷-۳۲۶۴۰۶۰۰
پست الکترونیک info@golestanfair.com
وب سایت http://golestanfair.com
آدرس گلستان، گرگان ، بزرگراه گرگان ،آق قلا، روبروی فرودگاه بین المللی گرگان، نمایشگاه بین المللی استان گلستان