شرکت ملی نفت ایران

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام شرکت ملی نفت ایران
شماره تلفن ۴۲۹۱۷۰۰۰
پست الکترونیک intl@iran-oilshow.ir
وب سایت http://iran-oilshow.ir
آدرس تهران،خیابان رودسر-شماره ۱۸-ساختمان مرکزی سوم-شرکت ملی نفت ایران-طبقه اول-روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران