شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران
شماره تلفن ۲۱۹۱۲۹۶۰-۶۲
فاکس ۲۱۹۱۲۷۲۱
وب سایت http://iranhealth-exhibition.ir
http://iranliftex.ir
https://www.iranfair.com
http://irantexfair.com
آدرس بزرگراه چمران - محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران - صندوق پستی ۱۴۹۱-۱۹۳۹۵