الوندکیان خلیج فارس

نام الوندکیان خلیج فارس
شماره تلفن ۰۲۱-۴۴۸۹۴۰۹۸
پست الکترونیک alvand.kian@yahoo.com
حوزه فعالیت برگزاری نمایشگاه