اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی
شماره تلفن ۰۵۱ -۳۸۵۹۴۰۰۱
فاکس ٨٥٩٤٠٠٥
پست الکترونیک ordijafarzadeh@yahoo.com
وب سایت https://khrz.farhang.gov.ir
آدرس مشهد - خیابان ملک الشعراء بهار (انفلاب اسلامی) ٢٧ - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی