اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی
شماره تلفن ۰۵۱-۳۸۵۹۴۰۰۱
فاکس ۰۵۱-۳۸۵۹۴۰۰۵
پست الکترونیک ordijafarzadeh@yahoo.com
وب سایت https://khrz.farhang.gov.ir/fa/home
آدرس مشهد - خیابان ملک الشعراء بهار (انفلاب اسلامی) ٢٧ - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی