اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس
شماره تلفن ٣-٢٢٨٠٧٩١
فاکس ٢٢٨٩٩٠٤
وب سایت https://fars.farhang.gov.ir
آدرس فارس- شیراز- چهارراه حافظیه