نما سازان نوین چکاد

کلبه چوبی شمیران هیراد

نام کلبه چوبی شمیران هیراد
نام مدیر عامل داود فیروزی
شماره تلفن ۷۶۲۱۶۵۴۸
۷۶۲۱۶۸۴۵
فاکس ۷۶۲۱۶۸۴۶
وب سایت -
رتبه رتبه C
آدرس -