نما سازان نوین چکاد

چوبساز عظیم زاده

نام چوبساز عظیم زاده
نام مدیر عامل احمد عظیم زاده
شماره تلفن ۷۷۳۴۶۰۶۰
فاکس ۷۷۳۴۳۱۷۹
وب سایت -
رتبه رتبه B
آدرس -