نما سازان نوین چکاد

پارس ستاره هامون

نام پارس ستاره هامون
نام مدیر عامل رامین کلهر
شماره تلفن ۷۷۱۸۶۱۷۶
۷۷۸۰۶۳۸۴
فاکس ۷۷۱۸۶۱۷۶
پست الکترونیک pars.graphic@yahoo.com
وب سایت -
رتبه رتبه C
آدرس -