نما سازان نوین چکاد

نگین هنر صنعت

نام نگین هنر صنعت
نام مدیر عامل علیرضا گل محمد
شماره تلفن ۸۸۷۹۵۶۰۳
۸۸۷۹۵۶۲۱
فاکس ۸۸۷۹۵۶۰۳
پست الکترونیک neginhonarsanat74@gmail.com
وب سایت -
رتبه رتبه B
آدرس -