نما سازان نوین چکاد

نقش خیال باتیس

نام نقش خیال باتیس
نام مدیر عامل شیما خیالی حسن آباد
شماره تلفن ۲۶۴۲۴۱۱۰
فاکس ۲۶۴۲۴۵۱۲
پست الکترونیک batis.booth2@gmail.com
وب سایت -
رتبه رتبه D
آدرس -