نما سازان نوین چکاد

مشاورین پارس نو اندیش سیستم

نام مشاورین پارس نو اندیش سیستم
نام مدیر عامل امیر حسین شنتیایی
شماره تلفن ۲۶۲۰۴۴۷۲-۳
۲۲۰۲۰۳۰۴
فاکس ۲۲۰۲۶۵۹۰
پست الکترونیک panoaco@gmail.com
وب سایت -
رتبه رتبه D
آدرس -