نما سازان نوین چکاد

طراحان نقطه خاکستری

نام طراحان نقطه خاکستری
نام مدیر عامل مهدی احمدزاده
شماره تلفن ۸۸۶۷۳۳۸۱-۲
فاکس ۸۸۶۷۳۳۸۱-۲
پست الکترونیک dotgraphic@gmail.com
وب سایت -
رتبه رتبه D
آدرس -