نما سازان نوین چکاد

سترگ اندیشه نوآور

نام سترگ اندیشه نوآور
نام مدیر عامل سامان انوری
شماره تلفن ۲۲۰۵۵۹۳۱
۲۲۶۵۱۲۹۳-۴
فاکس ۲۲۰۵۳۸۰۳
پست الکترونیک tadbiri.sara@yahoo.com
وب سایت -
رتبه رتبه D
آدرس -