نما سازان نوین چکاد

سازه ایده نما اطلس (فارسان سابق)

نام سازه ایده نما اطلس (فارسان سابق)
نام مدیر عامل زینب ونارجی (ناجی)
شماره تلفن ۲۲۹۷۱۶۶۵
۲۲۳۳۷۱۰۳-۴
فاکس ۴۳۸۵۳۲۰۱
پست الکترونیک farsandecor2006@gmail.com
وب سایت -
رتبه رتبه C
آدرس -