نما سازان نوین چکاد

بین المللی نمایشگاهی هدیش کیش

نام بین المللی نمایشگاهی هدیش کیش
نام مدیر عامل رامین آذرمنش
شماره تلفن ۲۶۶۰۰۲۷۵
فاکس ۲۶۶۰۰۲۷۵
پست الکترونیک info@hadish.com
وب سایت -
رتبه رتبه C
آدرس -