نما سازان نوین چکاد

ایده نو ستاره آریا

نام ایده نو ستاره آریا
نام مدیر عامل محمد مهدی صفاری
شماره تلفن ۸۸۹۰۴۴۹۴ - ۸۸۹۰۱۲۳۴
فاکس ۸۸۹۲۱۶۳۲
پست الکترونیک idehno@aol.com
وب سایت -
رتبه رتبه C
آدرس -