نمایشگاه های در حال برگزاری

 

نمایشگاه تبریز

سومین نمایشگاه بین المللی فرش دستبافت ایران

سومین نمایشگاه بین المللی فرش دستبافت ایران

سومین نمایشگاه بین المللی فرش دستبافت ایران

 
سومین نمایشگاه بین المللی فرش دستبافت ایران
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ الی ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
 
 

نمایشگاه کرمانشاه

نمایشگاه تخصصی صنایع دستی

نمایشگاه تخصصی صنایع دستی

نمایشگاه تخصصی صنایع دستی

 
نمایشگاه تخصصی صنایع دستی
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ الی ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
 
نمایشگاه سوغات استانها

نمایشگاه سوغات استانها

نمایشگاه سوغات استانها

 
نمایشگاه سوغات استانها
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ الی ۱۳۹۷/۰۵/۰۷